طرح ریزی راهبردی و تدوین برنامه عملیاتی 4 ساله (1400-1397) شرکت توسعه منابع انرژی توان

در محیط سیال و پرتلاطم امروزی ، سازمانها یی می توانند بقا و پایداری خود را حفظ نمایند که با شناخت دقیق از نقاط قوت و ضعف خویش ، تهدیدات محیطی را تبدیل به فرصت نموده و در جهت بیشترین بهره برداری از آنها گام بردارند.

شرکت توسعه منابع انرژی با درک این شرایط ، نسبت به تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی 4 ساله خود اقدام نموده است.این برنامه شامل ترسیم اهداف و راهبردهای تحقق این اهداف و همچنین برنامه عملیاتی در حوزه های تولید و فروش ، پژوهش ،کیفیت،منابع انسانی، ایمنی ، فاوا و مدیریت مصرف انرژی  در یک بازه زمانی 4 ساله (1400-1397) می باشد.

دیدگاه جدیدی بگذارید