همابون مقبمی

همابون مقبمی
استان: 
تهران
آدرس: 
امبرکببر-کوچه امبن دربار-مجتمع مقبمی
تلفن: 
33920046